since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมกับ EESHจัดอบรม ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 - 2005
 

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมกับ EESHจัดอบรม ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 - 2005

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์ EESH ร่วมกับศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมในหลักสูตร ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 - 2005  เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 โดยมี รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และนักวิจัยที่สนใจที่จะเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ  กว่า 100 ท่าน เพื่อเตรียมการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025  ทั้งนี้ในระยะแรกทางมหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนโดยมอบหมายให้ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ห้องปฏิบัติการต้นแบบทั้ง 10 ห้องปฏิบัติการ เตรียมระบบให้พร้อมกับในการยื่นขอ ISO/IEC 17025  เพื่อให้ ห้องปฏิบัติการวิจัย ทดสอบ และสอบเทียบของ มจธ. จัดเตรียมระบบให้พร้อมกับในการยื่นขอ ISO/IEC 17025 เพื่อเป็นไป ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 News

10/6/2016

_Main menu.Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

10/6/2016

 
 
%>
Cookie settings