since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
มจธ.ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน“ESPReL”
 

มจธ.ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน“ESPReL”

ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบ จากโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand “ESPReL”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โดยได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของ มจธ. และนำคณะกรรมการเยี่ยมชมและตรวจห้องปฏิบัติการต้นแบบ ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีไขมัน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ทั้งนี้คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมและชื่นชมในระบบการจัดการของ มจธ. ทั้งนี้ยังได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเสริมเรื่องการพัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามระบบของ มจธ. ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยของมจธ. เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาห้องปฎิบัติการให้เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยห้องปฎิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า60ห้อองปฏิบัติการ

 

 News

10/6/2016

_Main menu.Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

10/6/2016

 
 
%>
Cookie settings