since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 13
 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายใน มจธ. หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ
2. เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้าน  โดยจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษา/บุคลากรภายใน มจธ. และบุคลากรในหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมด้านการจัดระบบความปลอดภัยในการทำงานของ มจธ.และการจัดการเตรียมการด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยให้กับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับรู้และนำไปปฎิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนรอบข้าง
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติในด้านความปลอดภัย ลดการใช้พลังงานและเสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีให้กับนักศึกษา/บุคลากรภายใน มจธ.
        
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-470-8293-4 หรือ https://www.facebook.com/pages/Energy-Environment-Safety-and-Health-EESH/302822373108704
        
                
              
                
                
                
        

 

 News

11/8/2015

Safety.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Health

11/8/2015

 
2  ]
จำนวน 2 หน้า
 
 
%>
Cookie settings