since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
KMUTT – Community Engagement: พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว มจธ. (KMUTT – Green School Network) ในพื้นที่ด้อยโอกาส
 

เมื่อวันที่ 20 – 25 มกราคม 2558  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  ได้จัดกิจกรรม  “พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว มจธ. (KMUTT – Green School Network) “ในพื้นที่ด้อยโอกาสต้นแบบ ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง ชาวบ้านใกล้เคียงและนักเรียนจำนวน  400 คน  จากทั้งหมด 4 โรงเรียนประกอบด้วย  
- โรงเรียนบ้านนาปลาจาด  
- โรงเรียนบ้านคาหาน  
- โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
- โรงเรียนบ้านห้วยผา  
เข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสร้างเครือข่ายปลูกฝังแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน  รวมถึงการฝึกทักษะในการพึ่งพาตนเอง ในด้านการจัดการขยะครบวงจร ระบบธนาคารขยะ การทำน้ำยาล้างจาน การปะยาง และการบำรุงรักษาจักรยาน รวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การตั้งโซ่รถจักรยานยนต์ และการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบทั้งสี่โรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนสีเขียว มจธ. ในพื้นที่ด้อยโอกาสต้นแบบ ที่มีการปลูกฝังแนวคิดและแนวปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และขยายผลไปต่อยังครอบครัวและชุมชน  ทั้งนี้ยังได้ร่วมกับสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ “อาคารรวมใจ 1” ภายในโรงเรียนบ้านนาปลาจาด เพื่อมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการทำประโยชน์ร่วมกับชุมชนต่อไป

 

 News

28/1/2015

Public Relatation.EESH Centre.Environment

28/1/2015

 
 
%>
Cookie settings