since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
ประกาศ...การขอสอบซ่อมSafety Test ครั้งที่ 2/2557
 

สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในการสอบครั้งแรกและการสอบซ่อมSafety Test ครั้งที่1/2557ต้องเข้าสอบซ่อมSafety Test ครั้งที่2/2557 ซึ่งทางศูนย์ EESH ได้จัดให้มีการสอบซ่อมขึ้นในวันที่16 กันยายน 2557 ณ อาคารอาคารเรียนรวม1 ชั้น1 ห้อง 1303 เวลา 16.30–17.00น.

 

 News

3/9/2014

Safety.Public Relatation

3/9/2014

 
 
%>
Cookie settings