since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
EESH จับมือ สถาปัตยฯ มจธ ฝึกอพยพหนีไฟ
 

EESH จับมือ สถาปัตยฯ มจธ ฝึกอพยพหนีไฟ

 

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบฯ มจธ จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ.อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจธ บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับทีมระงับเหตุฉุกเฉิน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของ มจธ  ให้ได้รับความรู้ในการอพยพหนีไฟ รวมทั้งเรียนรู้ถึงปัญหาและอุปสรรค์ต่าง ๆ  กรณีเกิดเพลิงไหม้อีกด้วย สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นทีมในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี อาทิเช่น หน่วยพยาบาลจากโรงพยาบาลนครธน เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจเทียนทะเล รวมทั้งดับเพลิงหน่วยสาธารณภัย เขตบางขุนเทียน เป็นต้น

 

 News

3/9/2014

Genreral Topic

3/9/2014

 
 
%>
Cookie settings