since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
ชมรมจักรยานสีเขียว มจธ ร่วมกับ ศูนย์ EESH จัด Green Bike Camp @ Ratchaburi
 

ชมรมจักรยานสีเขียว มจธ ร่วมกับ ศูนย์ EESH จัด Green Bike Camp @ Ratchaburi

 

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับนักศึกษาชมรมจักรยานสีเขียวจัดทริปปั่นจักรยานจาก มจธ.บางมด ถึง มจธ ราชบุรี ในระยะทาง 164 กิโลฯ ภายใต้โครงการ Green Bike Camp @ Ratchaburi  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสังคมแห่งการเดินเท้าและการใช้จักรยานภายใน มจธ รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา มจธ.บางมด กับนักศึกษาชมรมจักรยาน มจธ ราชบุรี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2557 ณ มจธ ราชบุรี โดยในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 มีกิจกรรมการสอนน้องมดราชบุรี ซ่อมจักรยานและมอบอะไหร่จักรยานเพื่อใช้ซ่อมจักรยานและสอนปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยโดยพี่ ๆ จากชมรมจักรยานสีเขียว จากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน เชื่อมความสำพันธ์ระหว่างพี่น้องต่อด้วยการปั่นจักรยานจาก มจธ ราชบุรี ไปสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบริมราชกุมารี     อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี ระยะทางรวม 17 กิโลฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และแหล่งต้นน้ำในพื้นที่โดยการต้อนรับของคุณสุเทพ ไกรเทพ หัวหน้าอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ อีกด้วย

 

 News

22/4/2014

Public Relatation

22/4/2014

 
 
%>
Cookie settings