since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
คณะวิทยฯ มศว เชิญ EESH แนะนำระบบการทำงานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฯ
 

คณะวิทยฯ มศว เชิญ EESH แนะนำระบบการทำงานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฯ

 

ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ รก.ผอ.ศูนย์การจัดด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรภาคปฏิบัติ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการฯ ให้กับบุคลากรภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2557 ในการฝึกอบรมมีการบรรยายภาคปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ โดยในช่วงเช้ามีการบรรยาย การทำงานอย่างปลอดภัยและการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และในช่วงบ่ายมีการฝึกปฏิบัติการจัดแยกของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

 

 News

27/3/2014

Public Relatation

27/3/2014

 
 
%>
Cookie settings