since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
ม.นเรศวรดูงาน มจธ. ด้านการจัดการของเสียอันตราย

News - 20/3/2008

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และทีมงานให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำทีมโดย ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งต...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

เครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ดูงานห้องปฏิบัติการ มจธ.

News - 19/3/2008

  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 เครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งผู้ติดตามกว่า 11 มหาวิทยาลัยฯ ชั้นนำของประเทศ (คภ.สสส.) รวมทั้งสิ้น 45 ท่านเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ระบบต้นแบบด้านคว...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH จับมือ JGSEE จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมฯ

News - 19/3/2008

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) และคณะฯได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปลูกจิตสำนึก เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานอย...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

Road Show โครงการโรงเรียนรวมพลังหารสอง

News - 29/2/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด Road Show โครงการโรงเรียนรวมพลังหารสอง ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย มจธ.จำนวน 7 โรงเ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH เพาะกล้าร่วมปลูกป่า “ทำดีเพื่อพ่อและจะทำต่อไป”

News - 12/2/2008

  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วมกับสำนักงาน มจธ. บางขุนเทียน ร่วมเพาะกล้าไม้เพื่อพ่อ ลดโลกร้อน ในโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว “ทำดีเพื่อพ่อ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

ศูนย์ EESH ฝึกอบรมจัดสารเคมีและของเสียอันตราย

News - 28/1/2008

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในโครงการวิจัยสำหรับ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Chemical

 

มจธ.บางขุนเทียนจัดระดมสมองระบบการให้บริการ

News - 8/1/2008

  มจธ.บางขุนเทียนจัดระดมสมองกลุ่มงานผู้ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีตามมาตรฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการให้บริการภายใน มจธ.บางขุนเทียน ในก...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

มจธ.บางขุนเทียนระดมสมองซ้อมอพยพ

News - 20/12/2007

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับทีมงานร...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

ราชภัฎภูเก็ตดูงานด้านสิ่งแวดล้อม มจธ.

News - 18/12/2007

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 อาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในมห...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

สรบ.รับโล่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

News - 18/12/2007

          ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ นักวิจัยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมงานสรุปผลโครงการจัดทำแผนพลังงาน 80 ชุมชน ซึ่งจัดโดยส...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings