since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
ไทยน้ำทิพย์เยี่ยมชมระบบ ด้านสิ่งแวดล้อม มจธ.

News - 21/5/2008

          ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูน...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

เครือข่ายเภสัชศาสตร์ ฝึกอบรมโครงการ ห้องปฎิบัติการปลอดภัย

News - 21/5/2008

          เครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดแยกจัดเก็บสารเคมีและ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Chemical

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยกับพายุไซโคลน

Manual - 15/5/2008

  การเตรียมการเมื่อได้รับการเตือนก่อนเกิดพายุไซโคลน หรือได้รับสัญญาณเตือนภัยว่าเกิดพายุไซโคลนในพื้นที่

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

เทคนิคแพทย์ มช. เยี่ยมชมระบบสิ่งแวดล้อม

News - 13/5/2008

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และพนักงานห้องปฏิบัติการคณะเท...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดูงานระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ EESH

News - 13/5/2008

  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการระบบต้นแบบการจัดการของเสียของโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน จำนวน ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

สรบ.จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

News - 6/5/2008

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) วิทยาเขตบางขุนเทียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

News - 1/5/2008

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมโครงการ การปร...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

News - 17/4/2008

          เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฝึกอบรมและให้ควา...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

สรุปผลการประเมินการรับรู้และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการขยะ มจธ.ของผู้ใช้ระบบ ครั้งที่ 1/2551

Document - 20/3/2008

  สำรวจและประเมินการรับรู้และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการขยะ มจธ.ของผู้ใช้ระบบ 3-7 มีนาคม 2551

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH ออกค่ายเยาวชนเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย

News - 20/3/2008

          เมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมโดย...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings