since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
มจธ.บางขุนเทียนร่วมกับศูนย์ EESH และชาวชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ”

News - 8/12/2015

  สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน ร่วมกับศูนย์ EESH จัดกิจกรรมร่วมกับชาวชุมชนบริเวณรอบ มจธ.บางขุนเทียน จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

 

เชิญชวน อาจารย์และนักศึกษาประชาคม มจธ. ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

News - 27/11/2015

  เชิญชวน อาจารย์และนักศึกษาประชาคม มจธ. ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ตั้งแต่วันที่ 1-4 ธันวาคม 2558 ณ ลานชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. โดยมีพิธีเปิด 1 ธันวา...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

 

มจธ.เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards 2015

News - 26/11/2015

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัล 3 รางวัล Thailand Energy Awards 2015 ประกอบด้วย Thailand Energy Awards 2015 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ดีเด่น ประเภทสถาบันการศึ...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

 

อธิการบดีนำทีมชาว มจธ. ร่วม “ปั่นกัน..กั้นโกง”

News - 26/11/2015

  รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดี นำทีมอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มจธ. กว่า 180 คน ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม "...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment

 

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมกับ EESHจัดอบรม Introduction ISO/IEC 17025

News - 26/11/2015

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์ EESH ร่วมกับศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมในหลักสูตร Introduction ISO/IEC 17025 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

 

Safety training นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโท/เอก

News - 26/11/2015

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH) ร่วมกับศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดอบรมในหลักสูตรด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่/นักวิจัยและนักศึกษ...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการประหยัดน้ำและลดการใช้น้ำ

News - 16/11/2015

  เรื่อง มาตรการประหยัดน้ำและลดการใช้น้ำ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนโยบายในการบริหารจัดการน้ำและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับการที่ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหาวิกฤติด...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

 

EESH ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SIT

News - 11/11/2015

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SIT เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เพื่อเพิ่มค...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

 

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 13

News - 11/8/2015

  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายใน มจธ. หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ 2. เพ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Health

 

EESH สร้างมดรุ่นใหม่ (Green Heart) ในรายวิชา GEN 111

News - 4/2/2015

  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใน รายวิชาGEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  ]
Total 47 pages
 
 
%>
Cookie settings