since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
Environment
 

  EESH01-รายชื่อผู้รับผิดชอบด้าน_EESH_ประจำห้องปฏิบัติการโรงประลอง(Update_03-08-57).xls   (37.5 KB) 

    แบบ EESH 01 รายชื่อผู้รับผิดชอบด้าน EESH ประจำห้องปฏิบัติการโรงประลอง

Municipal waste

สรุปผลการประเมินการใช้ระบบบริหารจัดการขยะ มจธ.

ศูนย์ EESH บริจาคขยะสร้างชาติ


Recyclable Bank

สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของธนาคารขยะ

Chemicals

Form for Chemical data in laboratory and workshop

Hazardous waste

  ชี้แจงรหัสฉลากของเสีย.doc   (477.5 KB) 

    Description of Hazardous Waste Label

  49-09-19_ร่างระเบียบปฏิบัติตามระบบการจัดการของเสียอันตราย.doc   (35 KB) 

    Procedure of waste classification, collection, and transportation

การจัดการของเสียอันตราย

ระเบียบขั้นตอนปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ/โรงประลองภายใน มจธ.

Form for Waste in laboratory and workshop

 

 Webpage

2/2/2015

EESH Centre

11/2/2005