since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
Safety training นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโท/เอก
 

Safety training นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโท/เอก

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH) ร่วมกับศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดอบรมในหลักสูตรด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่/นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก  ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ  โรงประลองและโรงงานต้นแบบ   เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.45-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 405 ชั้น 4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.บางขุนเทียน  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบของนักวิจัยตามนโยบายและข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทุกคน ต้องผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน และต้องผ่านการสอบ Safety Test เพื่อให้ได้ Safety Card เพื่อใช้ในการเข้าทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่าน Safety Test ทุกคนจำนวน   102 คน

 

 News

26/11/2015

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

26/11/2015