since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
MTA โชว์ความพร้อม ส่งนักศึกษาร่วมฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานฯ
 

MTA โชว์ความพร้อม ส่งนักศึกษาร่วมฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานฯ

 

อาจารย์ชุดาณัฎฐ์  สุดทองคง อาจารย์ประจำโครงการร่วมบริหารหลักสูตรสาขาวิชามีเดียอาตส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา มจธ. บางขุนเทียน ซึ่งจัดโดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ศูนย์ (EESH) เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและถูกวิธี โดยวิทยากรรับเชิญจากบริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด และศูนย์ EESH ภายในงานได้จัดให้มีการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย  รวมทั้งนิทรรศการเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น นิทรรศการมหาวิทยาลัยสีเขียว นิทรรศการด้านความปลอดภัย นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม และนิทรรศการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยฝ่ายพลังงาน ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้อง MTA 311 อาคารเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 News

23/1/2013

Public Relatation

23/1/2013