since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
EESH จัดกิจกรรม Bike Friday ปั่นกันวันศุกร์
 

EESH จัดกิจกรรม Bike Friday ปั่นกันวันศุกร์

 

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดกิจกรรม Bike Friday ปั่นกันวันศุกร์ มันส์ รักษ์โลก โดยแจกผลิตภัณฑ์น้ำดื่มให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ขี่จักรยานภายในมหาวิทยาลัยฯ และบริการจักรยานยืมฟรี สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มจธ เพื่อใช้เป็นพาหนะภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2555 – 11 มกราคม 2556 เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานแทนการใช้ยานพาหนะประเภทรถยนต์ ตามนโยบายหลักของ มหาวิทยาลัยฯ โดยจัดประจำทุกวันศุกร์แต่ละอาทิตย์ของทุกเดือน  เพื่อสร้างสังคมการใช้จักรยานและการเดินเท้าภายในมจธ.  KMUTT WALK & BIKE SOCIETY แบบมีส่วนร่วมของชาว มจธ.ทุกภาคส่วน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาของมจธ.ให้มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมอีกด้วย.

 

 News

14/1/2013

Public Relatation

14/1/2013