since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
ม.มหิดล เชิญ ผู้เชี่ยวชาญ มจธ.บรรยายพิเศษ “ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”
 

ม.มหิดล เชิญ ผู้เชี่ยวชาญ มจธ.บรรยายพิเศษ “ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”

 

ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการสารเคมีและของเสียในห้องปฏิบัติการ”ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ ห้อง 429 ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 News

25/12/2012

Public Relatation

25/12/2012