since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
นักวิจัย มจธ. วิทยากรบรรยาย “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”
 

นักวิจัย มจธ. วิทยากรบรรยาย “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และระบบบริหารจัดการของเสีย” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการทำงาน การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการของเสีย ให้กับอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 News

25/12/2012

Public Relatation

25/12/2012