since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
EESH ร่วมกับ GIZ เผยแพร่ระบบ จัดการของเสียฯ ม.ขอนแก่น
 

     ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ นักวิจัยและผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหัวหน้าห้องปฎิบัติการและแกนนำหลักในการจัดการของเสียอันตรายประจำห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน German International Cooperation (GIZ)และศูนย์การจัดการด้านพลังงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(EESH)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดการระดมสมองหัวหน้าห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 5 - 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 News

7/9/2012

Public Relatation.EESH Centre

7/9/2012