since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
ประกาศเรื่องการขอสอบซ่อม Safety Test
 

นักศึกษาที่จะทำการสอบซ่อม Safety Test ต้องทำการชำระเงินประกันเพื่อขอสอบซ่อม คนล่ะ 200 บาท และจะได้รับเงินคืนภายหลังจากการสอบซ่อมผ่าน

 

 News

7/9/2012

Safety.Public Relatation

7/9/2012