since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
มดอาสาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มจธ “ปลูกป่าชายเลน ป้องกันและคืนธรรมชาติ สู่ ธรรมชาติ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน”
 

มดอาสาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มจธ “ปลูกป่าชายเลน ป้องกันและคืนธรรมชาติ สู่ ธรรมชาติ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน”

 

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลนป้องกันและคืนธรรมชาติ สู่ ธรรมชาติ เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของน้ำทะเลด้วยการปลูกต้นโกงกาง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 ท่าน   สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มจธ  ณ  ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาชัยฝั่งตะวันออก ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555

 

 News

20/8/2012

Public Relatation

20/8/2012