since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
นิทรรศการ World Day for Safety and Health at Work 2012 @ KMUTT
 

 

ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดนิทรรศการและระดมสมอง เนื่องในวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในการทำงานโลก "World Day for Safety and Health at work 2012"  ให้กับนักศึกษา บุคลากร แม่บ้าน รปภ และกลุ่มปฏิบัติงานโรงประลองและห้องปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์ EESH เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “การปฏิบัติงานอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อและอนุรักษ์พลังงาน”  นอกจากนั้นกิจกรรมภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ ความปลอดภัยต่อการทำงานในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมทั้ง ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การมอบต้นไม้ให้กับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2555 ณ บริเวณชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

 

 News

27/4/2012

Public Relatation

27/4/2012