since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
EESH ถวายความรู้สามเณรภาคฤดูร้อน วัดปทีปพลีผล บางขุนเทียน
 

EESH ถวายความรู้สามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดปทีปพลีผล

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมถวายความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับสามเณร เนื่องใน “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 13”  ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดปทีปพลีผล ภายใต้โครงการ “สามเณรน้อยร่วมใจ ลดใช้พลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม” กิจกรรมการฝึกอบรม มีการบรรยายและให้ความรู้ ในหัวข้อ “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต อนุรักษ์พลังงานเพื่ออนาคต มีการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวัดอีกด้วย.

 

 News

27/4/2012

Public Relatation

27/4/2012