since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
10 เมษายน ปฎิบัติการช่วยชาติ
 

10 ปฏิบัติการช่วยชาติ

 

ด้วย กระทรวงพลังงาน (พน.) มีกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ "๑๐ เมษา ปฏิบัติการช่วยชาติ งดใช้พลังงาน ๑ ชั่วโมง" ในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยจะมีพิธีการหลักที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และมีนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษญ์ ชินวัตร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการที่ในวันดังกล่าวได้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ๒๕,๔๔๖ เมกะวัตต์ ประกอบกับช่วงระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จะหยุดการจ่ายก๊าซธรรมชาติอันเนื่องมาจากการปรับปรุงระบบ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันกับประเทศไทย

 

 News

5/4/2012

Public Relatation

5/4/2012