since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
มจธ.รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011
 

มจธ.รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้านสถาบันการศึกษาโดยมี รศ.ดร.โสฬส  สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้แทนไปรับรางวัลจาก นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  ร่วมกับ ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์ EESH และคณะ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
โครงการ Thailand Energy Awards 2011 เป็นโครงการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและส่งเสริมผลงานดีเด่นทั้งในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจได้นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 2. โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดกลางและขนาดย่อม 3. เจ้าของหรือผู้บริหารของสถานประกอบการ 4. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน และ 5. ผู้ผลิตและผู้พัฒนาพลังงานทดแทนฯ และแบ่งประเภทของการประกวดออกเป็น 2 ด้านได้แก่ 1. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ 2.ด้านพลังงานทดแทน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลประเภท สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2011 จะได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงการดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับอาเซียนต่อไป โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับรางวัล Thailand Energy Awards. ประเภทผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้านสถาบันการศึกษาอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ได้รับในปี  2005  2008  และ 2011

        
        

 

 News

2/4/2012

Public Relatation

2/4/2012