since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
 

โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

 

แจ้งเพื่อทราบ

ด้วยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) โดยฝ่ายระบบและระงับเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับ บริษัทนิปปอน เคมิคอลจำกัด จะมีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น สำหรับผู้บริการ บุคลากรและนักศึกษา ตามมาตรฐานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  ณ อาคารวิศววัฒนะ และอาคารหอสมุด มจธ.บางมด ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น  - 17.00 น.        
    

 

 News

26/3/2012

Public Relatation

26/3/2012