since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
EESH ร่วมกับ เอส แอนด์ วี ฝึกอบรมเครือข่ายตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าฯ
 

EESH ร่วมกับ เอส แอนด์ วี ฝึกอบรมเครือข่ายตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าฯ

 

รศ.ดร.โสฬส  สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบเครือข่ายตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ ณ ห้องประชุมปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ อาคารพลังงานสิ่งแวดล้อม และวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานระบบเครือข่ายตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การใช้งานระบบเครือข่ายตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ,เทคนิคการใช้ซอฟแวร์ SMART EE เพื่อการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคาร เป็นต้น

สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นโดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกับโดยวิทยากรจากบริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด

 

 News

13/3/2012

Public Relatation

13/3/2012