since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
รู้ทัน..ไข้หวัดนก
 

รู้ทัน ไข้หวัดนก

เชื้อไข้หวัดนก
เป็นไวรัสอยู่ในตระกูล Orthomyxoviridae แบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่ types A, B และ C เชื้อไข้หวัดนกจะเป็นชนิด type A เชื้อที่เป็นสาเหตุคือ H5,H7

ความเป็นอยู่ของเชื้อโรค
เชื้อนี้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน ในน้ำที่อุณหภูมิ 22 องศาเชื้อสามารถอยู่ได้นาน 4 วัน ที่อุณหภูมิ 0 องศาเชื้อสามารถอยู่ได้นาน 30 วัน

วิธีการทำลายเชื้อ
- ความร้อนที่ 56 องศาเป็นเวลา 3 ชั่วโมง หรือ 60 องศาเป็นเวลา 30 นาที
- สภาวะที่เป็นกรด
- มีสาร oxidizing agents เช่น sodium dodecyl sulfate, lipid solvents, and B-propiolactone
- สารฆ่าเชื้อเช่น Iodine,fomalin

แหล่งอาศัยของเชื้อโรค
พวกนกน้ำ หรือเป็ดป่าจะเป็นพาหะของโรค เมื่อมันอพยพไปที่ใดก็จะนำเชื้อไปด้วย หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่นอากาศเย็นก็จะทำให้มีการแพร่พันธ์ไปยังสัตว์เลี้ยง สัตว์ปีกทั้งหลายที่เป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อได้รับเชื้อโรคจะทำให้เกิดโรค สัตว์ต่างๆได้แก่
• Chickens
• ไก่งวงTurkeys
• เป็ด Ducks
• นกกระทา Partridges

เชื่อว่าการอพยพของนกเป็ดน้ำ หรือนกจะเป็นตัวพาเชื้อแพร่กระจาย พวกนกน้ำจะมีความต้านทานต่อเชื้อโรคนี้และเป็นพาหะของโรค

การระบาดของเชื้อโรค
ทางเข้าของเชื้อโรค
ทางปากโดยเชื้อที่ปนเปื้อนในเสมหะ หรือน้ำลาย หรืออุจาระของนกที่ป่วย
- เยื่อบุตา
- ทางเดินหายใจ

วิธีการระบาดของเชื้อโรค
การระบาดของไข้หวัดนกเริ่มแรกจะระบาดจากการที่นกน้ำ นกนางนวลหรือนกป่านำเชื้อมาสู่ฟาร์มโดยที่นกนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าไปในฟาร์ม แต่อาจจะถ่ายอุจาระ หรือสารคัดหลั่งลงในน้ำธรรมชาติ เมื่อสัตว์เลี้ยงดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาด
การระบาดในระยะที่สองเกิดจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากไก่ที่ติดเชื้อไปสู่ฟาร์มอื่นโดยทางอาหาร รัง ถาดไก่ คน

การป้องกันการระบาดโดยการฉีดวัคซีน
เมื่อมีการระบาดของไข้หวัดนกในฟาร์มก็จะมีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม การทำลายสัตว์ที่ติดเชื้อ การกักกันสัตว์ที่สงสัยว่าจะได้รับเชื้อ ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจจะไม่พอที่จะควบคุมการระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่มีการเลี้ยงสัตว์มาก และการทำลายสัตว์ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากมายจึงได้มีแนวความคิดในการควบคุมการระบาดโดยการฉีดวัคซีน

เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันได้ต่างเดิม เช่นจำนวนสัตว์ในแต่ละฟาร์มมีจำนวนเพิ่มขึ้น ช่วงในการเลี้ยงแต่ละครอกลดลง การทำลายสัตว์ที่สงสัยจะติดเชื้อเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดความรู้สึกทารุนสัตว์ จึงมีแนวความคิดในการควบคุมการระบาดโดยการฉีดวัคซีน แต่การฉีดวัคซีนก็จะมีปัญหาเรื่องการแยกสัตว์ซึ่งติดเชื้อและสัตว์ซึ่งได้รับวัคซีน ซึ่งอาจจะทำให้มีการแพร่เชื้อโรคหากมีการส่งออก

อาการของคนที่ติดเชื้อไข้หวัดนก
เนื่องจากยังมีผู้ป่วยจำนวนไม่มากทำให้ยังมีความรู้เรื่องนี้น้อย ผู้ป่วยจะมีไข้ เจ็บคอ ไอ ในรายที่เป็นรุนแรงจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจหอบเนื่องจากมีอาการปอดบวม

ไข้หวัดนกกับอาวุธทางชีวภาพ
มีการหวาดกลัวจะนำเชื้อไข้หวัดนกมาใช้ทำอาวุธสงครามเพราะ • เชื้อนี้ติดต่อง่าย
• อัตราการตายสูง
• ทำให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เพราะทำให้สัตว์ตายมาก ป้องกันหรือควบคุมลำบาก เนื้อสัตว์แพงขึ้น
• เชื้อมีการกลายพันธ์สูง ตัวอย่างที่ฮ่องกงเชื้อสามารถติดต่อสู่คน

ภาพแสดงไก่ที่เป็นไข้หวัดนก


ภาพแสดงเหนียงที่บวมและมีสีคล้ำ


ภาพแสดงหงอนไก่สีคล้ำและสีปกติ


ภาพแสดงเลือดออกที่ข้อเท้าไก่


ภาพแสดงเลือดในลำไส้


ภาพแสดงลำไส้เน่า


ภาพแสดงเลือดออกที่หลอดลม

 

 Manual

16/8/2005

Public Relatation

31/3/2005

 
2  3  ]
จำนวน 3 หน้า