since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
สรุปผลการประเมินการใช้ระบบบริหารจัดการขยะ มจธ.
 

ในงานรวมพลคนหารสอง ฉลอง 45 ปี มจธ. 2-4 กุมภาพันธ์ 2548

วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจและปริมาณการรับรู้ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการขยะ มจธ. ของผู้ใช้ระบบ

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา และบุคลากร มจธ. ผู้ใช้ระบบบริหารจัดการขยะในการปฏิบัติ

จำนวนแบบสอบถามที่ส่ง : 2,000 ฉบับ
จำนวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ : 662 ฉบับ คิดเป็น 33.1 เปอร์เซ็นต์
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม : นักศึกษา 412 คน คิดเป็น 64.8 เปอร์เซ็นต์, บุคลากร 350 คน คิดเป็น 35.2 เปอร์เซ็นต์

สรุปแต่ละประเด็นในการสำรวจและประเมินผล ได้ดังนี้

1.การรับรู้ และเข้าใจระบบบริหารจัดการขยะ มจธ.
สรุป : มีการรับรู้และเข้าใจมากและมากที่สุด 636 คน คิดเป็น 96 เปอร์เซ็นต์

2.ความพึงพอใจในการที่ มจธ. จัดระบบบริหารจัดการขยะ
สรุป : มีความพึงพอใจมากและมากที่สุด 433 คน คิดเป็น 68 เปอร์เซ็นต์
ข้อเสนอแนะ : เห็นว่ายุ่งยากไม่สะดวก 40 คน คิดเป็น 6.3 เปอร์เซ็นต์

3.ขั้นตอนใดในระบบที่ท่านเห็นว่ามีความยุ่งยากต่อการปฏิบัติของตัวท่านเอง
สรุป : เห็นว่ายุ่งยากในการแยกขยะเศษอาหารกับขยะนำกลับมาใช้ไม่ได้ 203 คน คิดเป็น 32 เปอร์เซ็นต์
ข้อเสนอแนะ :
- ให้นำขยะเศษอาหารที่มีอาหารเหลือในห่อ/ภาชนะบรรจุแยกเป็นขยะประเภทใช้ไม่ได้ 150 คน คิดเป็น 23.6 เปอร์เซ็นต์
- ไม่อยากแยกขยะเศษอาหารในหน่วยงานหรือนอกอาคาร ยกเว้นในโรงอาหาร/ร้านอาหาร/Canteen 63 คน คิดเป็น 9.9 เปอร์เซ็นต์

4.ขั้นตอนใดในระบบที่ท่านเห็นว่ามีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้
สรุป : คือ พนักงานเก็บขยะที่ต้องเก็บขยะออกจากอาคารต่างๆ ไม่แยกขยะโดยได้เก็บขยะไปทิ้งรวมกันหมดในถังขยะของ กทม. 268 คน คิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์
ข้อเสนอแนะ :
- ควรให้ผู้ปฏิบัติทุกขั้นตอนปฏิบัติตามระบบ
- ไม่ควรให้พนักงานทำความสะอาดรวบรวมขยะที่ขายได้ขายเป็นรายได้ของตนเอง


5.ท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะครบวงจรที่มีการนำถังขยะแบบใหม่มาวางนอกอาคาร และมีการจ้างเหมาให้มีการจัดเก็บขยะออกนอก มจธ. ทุกวัน และมีการจัดระบบธนาคารขยะไว้บริการรับฝากขยะนำกลับมาใช้ได้ในนามของหน่วยงานภายใน มจธ. ตามที่ได้จัดนิทรรศการระบบบริหารจัดการขยะครบวงจร มจธ. ให้รับทราบในงานรวมพลคนหารสองฉลอง 45 ปี มจธ. อย่างไร
สรุป : เห็นว่าระบบการจัดการขยะครบวงจรที่มีการนำถังขยะแบบใหม่มาวางนอกอาคาร และมีการจ้างเหมาให้มีการจัดเก็บขยะออกนอก มจธ. ทุกวัน และมีการจัดระบบธนาคารขยะไว้บริการรับฝากขยะนำกลับมาใช้ได้ในนามของหน่วยงานภายใน มจธ. ทำให้การจัดการขยะดีขึ้น 369 คน คิดเป็น 58 เปอร์เซ็นต์

6.ท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะ และกลิ่นเหม็นจากโรงอาหารในสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร
สรุป : มีความเห็นว่าการจัดการขยะจากโรงอาหารดีขึ้น 36 เปอร์เซ็นต์ และมีการจัดการกลิ่นจากโรงอาหารดีขึ้น 54 เปอร์เซ็นต์
ข้อเสนอแนะ : อยากมีการย้ายถังขยะ และแหล่งขยะเศษอาหารออกจากโรงอาหารทุกวัน และอยากให้มีการล้างพื้นทำความสะอาด โรงอาหารทุกอาทิตย์

7.ข้อเสนอแนะอื่นหลังจากที่ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และจัดการขยะครบวงจร และโรงแยกขยะ/ธนาคารขยะ มจธ.
ข้อเสนอแนะ :
ให้จัดการขยะเศษวัสดุของส่วนอาคาร และสถานที่ที่อยู่ติดกับธนาคารขยะจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์
ให้มีการตรวจสอบ และประเมินผลของระบบและรายงาน 6.3 เปอร์เซ็นต์
ให้มีการจัดนิทรรศการตามอาคารให้ทุกคนได้รับรู้ระบบใหม่ในเรื่องการจัดการขยะครบวงจร และธนาคารขยะ

จากผลสรุปของการสำรวจ และประเมินของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการขยะ มจธ. ครั้งนี้ ฝ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม และโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสอง ศูนย์ EESH จะได้นำมาพัฒนา และปรับปรุงบริหารจัดการขยะ มจธ. ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานต่อไป และขอขอบคุณผู้กรอกแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อคิดเห็นครั้งนี้

 

 News

23/8/2005

EESH Centre

14/3/2005