since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
คู่มือของ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH)
 

เอกสารประกอบโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

เอกสารประกอบโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

  1.แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ.pdf   (5.39 MB)

  2.คู่มือการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ_แก้ไข1.pdf   (6.78 MB)

  3.การสำรวจสถานภาพห้องปฏิบัติการ.pdf   (1.83 MB)

  4._ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการพัฒนาอย่างไร.pdf   (749.7 KB)

  5.บนเส้นทางระบบมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ.pdf   (1.22 MB)

  6.Checklist_30_Mar_2015.pdf   (813.7 KB)

  7.คำอธิบายประกอบการกรอก_Checklist_30_Mar_2015.pdf   (1.31 MB)

 

 Manual

26/3/2007

EESH Centre

28/2/2005

 
1  ]
จำนวน 2 หน้า