since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

 
ข้อมูลเบื้องต้น ปี 2544-2546
 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและมีความรับผิดต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้และปลดปล่อยวัตถุมีพิษและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรเป็นอย่างสูง เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งทางด้านการจัดการ, การใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาจัดสร้างระบบการบริหารและจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเองให้เป็นผลสำเร็จอย่างแท้จริง และมีดำริให้นำเอาศักยภาพของทรัพยากรด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาประสานงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ทั้งนี้จะทำให้เกิดเป็นเครือข่ายการวิจัยและความร่วมมือกันในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มต้นจากภายในมหาวิทยาลัยแล้วจะขยายการดำเนินงานและความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมภายนอกได้ในระยะต่อไป

โดยมีศูนย์ปฏิบัติการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพ (Energy Environment Safety and Health) เป็นศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมและประสานงานด้าน E, E, S & H ของมหาวิทยาลัย โดยทำหน้าที่ดูแล ติดตาม สนับสนุน ให้บริการ ฯลฯ กับหน่วยงานระดับต่างๆ ตั้งแต่คณะลงไปจนถึงภาควิชา ให้มีการดำเนินการภายใต้กรอบของระเบียบ ข้อบังคับด้าน E, E, S & H ได้อย่างเต็มที่ เป็นหน่วยงานที่ประสานติดต่อกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในด้าน E, E, S & H เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค คำแนะนำ การสนับสนุน ฯลฯ แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ในด้าน E, E, S & H รวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response) ศูนย์นี้ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบด้าน E, E, S & H จากอธิการบดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดระบบการจัดการสารเคมี สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุมีพิษ และของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งหลายในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
     2. เพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุบัติเหตุ และระบบความปลอดภัยในการทำงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในห้องปฏิบัติการ และ Workshops ต่างๆ
     3. เพื่อพัฒนาแผนและระบบการจัดการสถานการณ์ผิดปกติ และอุบัติเหตุ/สภาวะฉุกเฉิน ขึ้นในมหาวิทยาลัย
     4. เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และแรงจูงใจต่อความสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม ของเสีย/สารอันตราย และการทำงานอย่างปลอดภัยตามแบบมาตรฐานสากล
     5. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยขึ้นในมหาวิทยาลัย และสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้
     6. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการวิจัยที่จะทำให้เกิดความร่วมมือและประสานงานทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
     7. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุมีพิษ เพื่อนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดไปยังภาคอุตสาหกรรม และภาคราชการอื่นๆ

จากการที่หน่วยงาน Occupational Safety and Health Administration OSHA ได้ประกาศพระราชบัญญัติ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ในห้องปฏิบัติการ (29 CFR 1910.1450) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยไว้นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี ค.ศ.1991 ซึ่งข้อกำหนดในพระราชบัญญัติของ OSHA นั้นได้หมายรวมถึงความต้องการมาตรฐานที่ว่าผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม Chemical Hygiene Plan (CHP) ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด

 

 Webpage

1/3/2005

EESH Centre

15/3/2004

 
2  ]
จำนวน 2 หน้า