since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
ใบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

Document - 15/12/2008

 

 

 

  

Safety.EESH Centre

 

EESH ออกค่าย “พลังงาน...เพื่อชีวิต”

News - 9/12/2008

  ทีมวิทยากรจากศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์ EESH ได้รับเชิญจากบริษัท พื้นบ้านไทย จำ...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

EESH ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

News - 24/11/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 เมื...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre

 

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการห้องปฏิบัติฯ” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

News - 24/11/2008

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ และ คุณอรัญญา อุดมอิทธิพงศ์ นักวิจัย มจธ. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ การจัดการห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน” เ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Chemical

 

ฝึกอบรมเชิงสาธิต “จากขยะสู่พลังงานเพื่อลดโลกร้อน”

News - 18/11/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ศูนย์ EESH จัดโครงการฝึกอบรมเชิงสาธิต/ปฏิบัติการ เรื่อง จากขยะสู่พลังงานเพื่อลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้อง SCL 216 ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH จัดหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน

News - 22/10/2008

          ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในองค์กร โปรแกรมฝึกอบรม หลักสูตร “ห...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Health

 

รพ.มหาสารคามเชิญ อ.มจธ ร่วม “โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์พลังงาน”

News - 9/10/2008

  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2551 ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์พลังงาน” ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

EESH วางพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคต

News - 9/10/2008

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย EESH มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมโดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์ EESH และคณะ ร่วมวางพวงมาลาถวายแด่พระบรมรูปพระบา...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH ร่วมงาน กตเวทิตาจิต

News - 9/10/2008

  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วมกิจกรรมงานกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2551 โดยในปีนี้มีผู้...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

สรุปผลการจัดทำโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลชนิด ประเภทและปริมาณขยะ

Article - 26/9/2008

  สำรวจสถานภาพการจัดการขยะโรงอาหารปัจจุบัน และการแก้ไขให้เป็นไปตามระบบของ มจธ. และจัดเก็บข้อมูลชนิด ประเภทและปริมาณขยะจากโรงอาหาร เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

 

 

 

  

EESH Centre.Health

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages