since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
สรุปผลการประเมินการรับรู้และปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการขยะ ครั้งที่ 3/2552

Document - 14/9/2009

  ผลสรุปจากการสำรวจและประเมินของผู้ใช้ระบบบริหารจัดการขยะ มจธ. โดยฝ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ EESH จะได้นำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการขยะมจธ.

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH จัดโครงการตลาดนัดสินค้ามือสอง

News - 14/9/2009

  เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2552 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการตลาดนัดสินค้ามือสองขึ้น เพื่อส่งเสริมและสน...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre

 

EESH และ หอพักนักศึกษา มจธ (บางมด) ร่วมโครงการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน วัดโบสถ์วรดิตถ์

News - 14/9/2009

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกิจกรรม โครงการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สร้างสรรค์ สังคม ซึ่งจัดโดย หอพักนักศึกษา มหาวิ...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.Environment

 

EESH ศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาชุมชนเขตบางขุนเทียน

News - 7/8/2009

  เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านระบบนิเวศน์วิทยาของป่าชายเลน รวมทั้งเรียนรู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในเขตบางขุนเทียน ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภั...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน มจธ. ฝึกอบรม Team Training Program

News - 6/8/2009

  ฝ่ายระงับเหตุฉุกเฉิน ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Developing and Implementing...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

โรงเรียนอนุบาลสุพิชญา เยี่ยมชมระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มจธ.

News - 28/7/2009

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสุพิชญา ในระดับชั้น อนุบาล 3/1 จำนวนทั้งสิ...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH ฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาด รับมือ ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 (H1N1)

News - 16/7/2009

  เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 (H1N1) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ร่วมกับส่ว...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Health

 

สาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม จับมือ EESH จัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

News - 14/7/2009

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม จัดกิจกรรม “ปลู...

 

 

 

  

Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment

 

งานสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน มจธ.ครั้งที่ 7

News - 19/6/2009

          จบงานเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรม “งานสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 7” หรือ Safety Week 2009 ซึ่งจัดโดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

มจธ.รวมใจเพาะต้นกล้า ปลูกต้นไม้ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

News - 19/6/2009

        เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2552 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมเพาะกล้าไม้และป...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages