since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
EESH เผยแพร่ความรู้การจัดการขยะครบวงจร สถาบันการศึกษา 19 แห่ง

News - 15/10/2010

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรรับเชิญ จาก สถาบันการจัดกา...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

มจธ.เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน

News - 15/9/2010

  ฝ่ายความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉิน และ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

EESH Road Show

News - 15/9/2010

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการ Road Show นิทรรศการ การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนาม...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Environment.Health

 

นิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

News - 15/9/2010

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 12 สิงหคม ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

มจธ.เตรียมความพร้อมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

News - 15/9/2010

  ดร.เกษรา วามะศิริ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ตามมาตรฐานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรั...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

มจธ.ซ้อมดับเพลิงขั้นสูง

News - 14/9/2010

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิคการฝึกดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมระงับเหตุฉุกเฉิน มจธ” โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 – 30...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

อนุบาล 2 โรงเรียนอภิสรา ดูงาน มจธ.

News - 10/9/2010

  โรงเรียนอนุบาลอภิสรานำนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 34 คน พร้อมครูผู้สอน เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการขยะและของเสีย มจธ. พร้อมรับความรู้จากทีมวิทยากรศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภ...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Health

 

ศูนย์ EESH จับมือ หอพักนักศึกษา ฝึกซ้อมอพยพหนีภัย

News - 10/9/2010

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย ในอาคารต้นแบบ เมื่อวันที่ 4 ก...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Health

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าดูงานห้องปฏิบัติการความปลอดภัย มจธ.

News - 10/9/2010

  ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ นักวิจัย และ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Health

 

แบบฟอร์ม EESH การรายงานข้อมูลของเสียที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ/โรงประลอง

Document - 7/9/2010

  แบบฟอร์ม EESH 04-1 รายงานข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นรายเดือน
  แบบฟอร์ม EESH 04-2 ขอฉลากและถังเก็บของเสีย
  แบบฟอร์ม EESH04-3 บันทึกการทดลองการวิเคราะห์ สารเคมีและของเสียอันตราย
  แบบฟอร์ม EESH...

 

 

 

  

EESH Centre.Chemical.Environment

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages