since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
อธิการบดีนำทีมชาว มจธ. ร่วม “ปั่นกัน..กั้นโกง”

News - 26/11/2015

  รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดี นำทีมอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มจธ. กว่า 180 คน ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม "...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment

 

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ร่วมกับ EESHจัดอบรม Introduction ISO/IEC 17025

News - 26/11/2015

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์ EESH ร่วมกับศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมในหลักสูตร Introduction ISO/IEC 17025 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

 

Safety training นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโท/เอก

News - 26/11/2015

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (EESH) ร่วมกับศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดอบรมในหลักสูตรด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่/นักวิจัยและนักศึกษ...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการประหยัดน้ำและลดการใช้น้ำ

News - 16/11/2015

  เรื่อง มาตรการประหยัดน้ำและลดการใช้น้ำ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีนโยบายในการบริหารจัดการน้ำและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับการที่ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหาวิกฤติด...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

 

EESH ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SIT

News - 11/11/2015

  ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SIT เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เพื่อเพิ่มค...

 

 

 

  

Safety.Technology.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Genreral Topic.Health

 

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 13

News - 11/8/2015

  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายใน มจธ. หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ 2. เพ...

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.Energy.EESH Centre.Chemical.Environment.Health

 

EESH สร้างมดรุ่นใหม่ (Green Heart) ในรายวิชา GEN 111

News - 4/2/2015

  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใน รายวิชาGEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

EESH ต้อนรับ Green Heart รุ่นเยาว์

News - 3/2/2015

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก โรงเรียน...

 

 

 

  

Public Relatation.EESH Centre.Environment

 

Environment

Webpage - 2/2/2015

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะรีไซเคิลภายในสถาบันการศึกษา” ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภั...

 

 

 

  

EESH Centre

 

Green University (VDO clip)

Webpage - 2/2/2015

 

 

 

  

Public Relatation.Environment.Genreral Topic

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages