since October 1, 2002


 
 
 
 
  
 
 

อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
นิทรรศการ Go Green Go ASEAN @Rachaburi

News - 20/8/2012

    เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2555 โดยความร่วมมือของ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กองกิจการนักศึกษา กองกิจการนานาชาติ งานอาคารและสถานที่ องค์การนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า มจธ. ...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH จัดโครงการ วิทยากรตัวคูณ

News - 25/7/2012

    ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศุนย์ EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมโครงการวิทยากรตัวคูณ (Train of the Trainer) ให้กับ บุคลากรประจำห้องปฏิบัติก...

 

 

 

  

Public Relatation

 

มจธ.แบ่งปันโอกาสทางการศึกษา มอบทุน “ธรรมรักษา” เด็กด้อยโอกาส

News - 25/7/2012

    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 คุณรัชนี ธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านครู มูลนิธิเด็ก ให้การต้อนรับ รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...

 

 

 

  

Public Relatation

 

EESH ร่วมกับ GIZ เผยแพร่ระบบ จัดการของเสียฯ ม.วลัยลักษณ์

News - 20/7/2012

    ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ นักวิจัยและผู้จัดการศูนย์ EESH มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณะ เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับ หัวหน้าห้องปฎิบัติการและแกนนำหลักในการจัดการของเสียอันตรายประจำห้องปฏิบัติก...

 

 

 

  

Public Relatation

 

วารสาร Safety week 5

Magazine - 18/7/2012

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

วารสาร Safety Week 9

Magazine - 18/7/2012

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

วารสาร Safety Week 8

Magazine - 17/7/2012

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

วารสาร Safety Week 7

Magazine - 17/7/2012

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

วารสาร Safety week 6

Magazine - 17/7/2012

 

 

 

  

Safety.Public Relatation.EESH Centre

 

ขอเชิญร่วมฝึกอบรม วิทยากรตัวคูณ

News - 16/7/2012

    ขอเชิญหน่วยงาน หรือ บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลห้องปฏิบัติการ/โรงประลอง ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ (Train of the Trainer) เรื่อง การทำงานอย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง มจธ.ซึ่...

 

 

 

  

Public Relatation

 
Chemical

EESH Centre

Energy

Environment

Genreral Topic

Health

Public Relatation

Safety

Technology


Document

Magazine

Manual

News

Poster

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  ]
Total 46 pages